ซีอาร์-แม็กซ์

Category:

ประเภท :

ธาตุอาหารรอง

คุณสมบัติ :

เป็นปุ๋ยเคมีชนิดเม็ด ประกอบด้วยธาตุอาหารรอง ดังนี้
แมกนีเซียม (MgO)………………………………60%

ประโยชน์ :

เป็นส่วนประกอบของคลอโรฟิลล์ หรือสีเขียวที่พืชใช้ในการสังเคราะห์แสง
ช่วยให้ใบพืชสีเขียวเข้มมากขึ้น ช่วยในการสร้างพลังงาน ดูดซึมสารอาหารต่างๆ
ไปใช้ได้มากขึ้น ส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นพืช และช่วยในการเคลื่อนย้าย
ธาตุฟอสฟอรัสในพืช

วิธีใช้ :

ไม้ผล เช่น เงาะ ทุเรียน ลำไย มะม่วง มังคุด องุ่น ส้ม มะพร้าว ขนุน เป็นต้น
ใส่ปุ๋ยเคมีเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผล หลังจากเริ่มติดผลใหม่ ๆ โดยใส่ทุก 1-2 เดือน
ในอัตรา 100-200 กรัม ต่อต้น ทั้งนี้ต้องแล้วแต่ขนาดและอายุของต้นไม้นั้นที่ปลูก
การใส่ปุ๋ยเคมีทุกครั้งจะต้องใส่รอบ ๆ ตามแนวรัศพุ่มใบ พรวนดินกลบเม็ดปุ๋ยเคมี
และตามด้วยการให้น้ำ
พืชผัก เช่น หอม กระเทียม แตงต่างๆ มะเขือเทศ ผักกาดหัว ผักกินหัว และพืชอื่น ๆ
ใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีอัตรา 3-5 กิโลกรัม ต่อไร่ สำหรับการใช้แบ่งใส่สองครั้ง
การใส่ครั้งที่สองควรใส่หลังจากครั้งแรก 20-30 วัน
ไม้ดอกไม้ประดับ เช่น กุหลาบ หน้าวัว มะลิ เบญจมาศ สร้อยทอง หงอนไก่ เป็นต้น
ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 3-5 กิโลกรัม ต่อไร่ ใส่รอบๆ บริเวณพุ่มใบของต้นหรือโรยทั้งสองข้าง
พรวนดินกลบเม็ดปุ๋ยเคมีและตามด้วยการให้น้ำ

X