ซินเนค (Synex)

Category:

ชื่อสามัญ :

ออกซาไดอะซอน (Oxadiazon) 25% W/V EC

ประโยชน์ :

ใช้หลังวัชพืชงอก (Post-emergence) ในข้าวนาหว่านน้ำตม เพื่อกำจัดวัชพืช
ประเภทใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนก และหญ้าดอกขาว เป็นต้น วัชพืชประเภทใบกว้าง
เช่น ผักปอดนา และขาเขียด เป็นต้น และวัชพืชประเภทกก เช่น หนวดปลาดุก
กกขนาก และกกทราย เป็นต้น

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 320-400 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา
80-100 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังหว่านข้าว 8 วัน
ก่อนพ่นสารให้ระบายน้ำออก และทดน้ำเข้านาหลังพ่นสาร 2-3 วัน

X