ซิงค์เมท

Category:

ประเภท :

ธาตุอาหารรอง และ ธาตุอาหารเสริม

คุณสมบัติ :

เป็นปุ๋ยเคมีชนิดเม็ด ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรอง ดังนี้
ปริมาณธาตุอาหารรอง กำมะถัน (S)…………………………………13%
ปริมาณธาตุอาหารเสริม ดังนี้
ปริมาณธาตุอาหารเสริม สังกะสี (Zn)………………………………19%

ประโยชน์ :

ช่วยในการสร้างสารควบคุมการเจริญเติบโต (Auxin) ที่ปลายยอด ทำให้พืชแตกตาดอก
และตายอด แก้ปัญหาการขาดธาตุสังกะสี แก้อาการใบแก้ว ใบลายในส้ม ช่วยให้พืช
ทนหนาวได้ดี ช่วยในการสังเคราะห์โปรตีน การสังเคราะห์แสง การสร้างแป้งและน้ำตาล
เพิ่มรสชาติ สีสัน และความหวานให้แก่ผล ช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพให้มากขึ้น
ช่วยในการสร้างน้ำมันในพืชและกลิ่นสำหรับพืชบางชนิด

วิธีใช้ :

ไม้ผล เช่น องุ่น เงาะ ส้ม น้อยหน่า มังคุด และไม้ผลอื่น ๆ ใช้อัตรา 3-5 กรัม ต่อต้น
โดยใส่เป็นรูปวงแหวน ตามรัศมีแนวพุ่มใบ หลังจากติดลูกแล้วประมาณ 20-30 วัน
ขึ้นอยู่กับอายุของผลไม้แต่ละชนิด
พืชหัว เช่น มันสำปะหลัง ใช้แต่งหน้าในระยะที่พืชกำลังสร้างผลผลิต ใช้อัตรา 2-3
กิโลกรัม ต่อไร่ ผสมกับปุ๋ยเคมีหยอดบริเวณโคนต้นให้เป็นรูปวงแหวน
ให้ห่างจากโคนต้นประมาณ 6-8 นิ้ว
พืชไร่ เช่น อ้อย ใช้อัตรา 2-3 กิโลกรัม ต่อไร่ ผสมกับปุ๋ยเคมีเชิงเดี่ยวชนิดอื่น ๆ
หรือปุ๋ยเคมีเชิงประกอบ เพื่อให้ได้สูตรตามความเหมาะสมในการเพิ่มผลผลิต
และคุณภาพอ้อยในแหล่งนั้น วิธีการใส่โรยข้างแถวแล้วพรวนดินกลบปุ๋ยเคมี

X