ควีนดำ (Black Queen)

Category:

ชื่อสามัญ :

ควินคลอแรก (Quinclorac) 50% WP

ประโยชน์ :

ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence) ในข้าวนาหว่านน้ำตม
เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนก เป็นต้น

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 200-300 กรัม ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่
หรืออัตรา 50-75 กรัม ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน
หลังหว่านนาข้าว 20 วัน ก่อนพ่นให้ระบายน้ำออก
และทดน้ำเข้านาหลังพ่นสาร 2-3 วัน

X