ควินคลอแรก 25 เอสซี (quniclorac 25 SC)

Category:

ชื่อสามัญ :

ควินคลอแรก (quniclorac) 25% W/V SC

ประโยชน์ :

ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence) ในข้าวนาหว่านน้ำต้ม เพื่อกำจัดวัชพืช
ประเภทใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนก เป็นต้น

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 400-480 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1ไร่ หรืออัตราส่วน
100-120 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังหว่านข้าว 7 วัน
ก่อนพ่นสารต้องระบายน้ำออก และทดน้ำเข้านาหลังพ่นสาร 2-3 วัน

X