ควิซาโลฟอป-พี-เอทิล 5 อีซี
(quizalofop-P-ethyl 5 EC)

Category:

ชื่อสามัญ :

ควิซาโลฟอป-พี-เอทิล (quizalofop-P-ethyl 5 EC) 5% W/V EC

ประโยชน์ :

ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence) ในถั่วเหลือง เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้านกสีชมพู และหญ้าปากควาย เป็นต้น

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 160-200 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตราส่วน 40-50 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังปลูกถั่วเหลือง วัชพืชมีจำนวนใบ 3-5 ใบ

X