กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม 15 เอสแอล
(Glufosinate-Ammonium 15 SL)

Category:

ชื่อสามัญ :

กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม (glufosinate-ammonium)

ประโยชน์ :

ใช้หลังวัชพืชงอก (Post-emergence) ในปาล์มน้ำมัน เพื่อกำจัดวัชพืช
ประเภทใบแคบ เช่น หญ้าตีนกา และ หญ้าตีนนก และ วัชพืชประเภทใบกว้าง
เช่น กระดุมใบใหญ่ บาหยา และ น้ำนมราชสีห์

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 600-650 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ
อัตรา 150-160 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน
ระหว่างแถวปาล์มน้ำมัน วัชพืชมีความสูงไม่เกิน 30 เซนติเมตร

X