การเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 ณ โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัด ราชบุรี

การเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 ณ โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัด ราชบุรี

การเข้ารับฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 ในสภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่แพร่กระจายเป็นจำนวนมากในพื้นที่ประเทศไทยและในจังหวัดราชบุรีที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมาก บริษัทได้เล็งเห็นถึงผลกระทบที่จะตามมาในการแพร่ระบาดของไวรัส จึงได้ทำการจัดสรรหาวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ให้พนักงานและครอบครัวพนักงาน รวมจำนวน 129 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 271,728 บาท เพื่อป้องกันการติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคไวรัสโควิด-19 เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อป้องกัน ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและเสียชีวิตให้แก่พนักงาน
2. เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ

เป้าหมายและผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
การเข้ารับฉีดวัคซีนในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้พนักงานทุกคนในบริษัทได้เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากโรคไวรัสโควิด-19 และเพื่อให้พนักงานทุกคนปลอดภัยสามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ
ระยะเวลาและสถานที่ในการเข้ารับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 : 30 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น.
เข็มที่ 2 : 20 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น.
สถานที่ : ห้องประชุมนราทร ชั้น 4 ตึก 45 ปี โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี

X